گروه صنایع معدنی فولاد
 
پیش بینی سود آینده ارفع چقدر است؟
گروه صنایع معدنی >فولاد - گزارش تحلیلی از وضعیت سود آوری نماد معاملاتی ارفع و مقدار تولید و فروش شرکت و پیش بینی از وضعیت آینده آن را پیش رو دارید.
به گزارش ماین نیوز، پیش بینی سود سال مالی ۱۴۰۱ شرکت آهن و فولاد ارفع مبلغ ۱۸۷۷ ریال است.

گزارش تحلیلی شرکت آهن و فولاد ارفع که با نماد (ارفع) در تابلوی فرابورس فعالیت دارد.سال مالی شرکت ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ است. همچنین P/E گذشته نگر سهم ۵.۶۹ واحد است. P/E آینده نگر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ حدود ۶.۱۷ واحد است.


ترکیب سهامداران شرکت ارفع به این شرح است؛
نرخ فروش
نـــرخ جهانـــی بیلـــت CIS(بـــر حســـب دلار) از فروردیـــن ۱۴۰۱تـــا اواســـط شـــهریور بـــه این شـــرح اســـت. همانطـــور کـــه مشـــخص اســـت رونـــد نزولـــی قیمـــت شـــمش فـــولاد متاثـــر از تخفیفـــات تولیـــد کننـــدگان روســـیه همچنـــان ادامـــه دارد.

 

نمـــودار زیـــر میـــزان فـــروش ماهانـــه شـــرکت (تـــن) از تاریـــخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ را نشـــان می دهـــد. همچنیـــن نـــرخ فـــروش ماهانـــه شـــمش بیلـــت ایـــن شـــرکت تـــا مردادمـــاه ۱۴۰۱ نیـــز در نمـــودار منعکـــس شـــده اســـت.


براساس مقدار برآورد سود شرکت، فروش کارشناسی شده ارفع در سال مالی ۱۴۰۲ مبلغ ۱۳۲۶۰۰۰۰۰ میلیون ریال است. و سود هرسهم کارشناسی شده پس از کسر مالیات برای این دوره مالی ۲۰۷۳ ریال است. این رقم برای دوره مالی ۱۴۰۰۱۶۷۹ ریال و پیش بینی سود سال مالی ۱۴۰۱ مبلغ ۱۸۷۷ ریال است.


تحلیل حساسیت
گزارش تحلیل حساسیت سود EPS شرکت برای سال های ۱۴۰۱ -۱۴۰۲ براساس نغییرات شمش ارز و قیمت فروش شمش فولاد انجام شده است.تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۰ شهريور ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۱۱
کد مطلب: 62828
 
مرجع : صدای بورس