گروه صنایع معدنی آلومینیوم
 
چاپ و انتشار نوبت اول آگهی تجدید مناقصات عمومی یک مرحله ای شرکت آلومینای ایران در روزنامه های اطلاعات، دنیای اقتصاد و اترک
موضوع مناقصه:
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات حجمی مورد نیاز واحد نگهداری و تعمیرات

شماره مناقصه:
۲۰۰۲۰۰۱۴۹۱۰۰۰۰۵۶

موضوع مناقصه :
تجدید مناقصه خرید اقلام و تجهیزات حفاظت فردی

شماره مناقصه :
۲۰۰۲۰۰۱۴۹۱۰۰۰۰۵۸

موضوع مناقصه:
تجدید مناقصه خرید اقلام و تجهیزات حفاظت فردی (البسه)

شماره مناقصه:
۲۰۰۲۰۰۱۴۹۱۰۰۰۰۵۷

 نوبت دوم آگهی در تاریخ ۲۰ شهریور ماه در روزنامه های مذکور چاپ و منتشر خواهد شد.

  ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۲

تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۹ شهريور ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۱۳
کد مطلب: 68585
 
مرجع : روابط عمومی شرکت آلومینای ایران